Zoeken
zaterdag 29 februari 2020 ..:: Verplicht Actieve Leden ::..   Inloggen
Verplicht Actieve Leden

 

Een vereniging als D.R.L. is voor honderd procent afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het gehele verenigingsgebeuren is op deze groep verenigingsmensen gebaseerd. Zonder de inzet van de vrijwilligers kan een voetbalvereniging niet bestaan. Deze constatering geeft aan dat de inzet van vrijwilligers voor D.R.L. een zaak van levensbelang is, een zaak dus die goed georganiseerd moet worden zodat het maximale uit het aanwezige potentieel van mensen, die op wat voor wijze ook bij de vereniging betrokken zijn, gehaald kan worden. Om een goed vrijwilligers beleid te kunnen voeren is het noodzakelijk dat al deze mensen meer dan tot op heden het geval was bij de club worden betrokken.  
 
Het is voor alle leden van D.R.L. van belang dat de organisatie goed is bij de club. Als je de voetbalsport wil beoefenen is het voor jou van belang dat de velden en de gebouwen goed onderhouden en schoongehouden zijn. Dat de kantine goed functioneert en een ruim assortiment bied. Dat er voldoende en kwalitatief goede trainers-, begeleiders zijn. Al deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Als het van algemeen belang is dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd is het vanzelfsprekend dat ook alle leden daar een bijdragen aan leveren. Voor het schoonhouden van de kleedkamers bijvoorbeeld is niet alleen de vrijwilliger die ze schoonmaakt verantwoordelijk maar zeker ook de gebruikers. De gebruiker moet zich verantwoordelijk voelen voor de puinhoop die hij achterlaat in de kleedkamer en het feit dat een ander dat, belangeloos in het belang van D.R.L., op moet ruimen. Leden moeten zich bewust zijn van hun gedrag en wat de club daar van vindt. Elftalbegeleiders en trainers moeten geïnstrueerd zijn om toezicht te houden en leden aanspreken op wat van hen verwacht wordt. De club moet voor voldoende vrijwilligers zorgen zodat de accommodatie er goed verzorgt bij ligt en niet uitnodigt tot vervuiling. Iedereen moet zich dus goed bewust zijn van het feit dat alle leden samen D.R.L. gestalte geven en voor de kwaliteit van de club verantwoordelijk zijn.
 
Omdat het in de huidige tijd steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden is het een oplossing om de nodige werkzaamheden over veel mensen te verdelen zodat zonder dat mensen zwaar belast worden toch de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd.
 
Omdat te kunnen bereiken worden alle leden en aspirant leden van 16 jaar en ouder die uitkomen bij de A-junioren, die nog geen vrijwilligerswerk binnen de club doen, min of meer verplicht om een deel van deze taak op zich te nemen. 
Hen zal gevraagd worden om zich acht uur per verenigingsjaar in te zetten voor het uitvoeren van daarvoor aangewezen taken.
 
Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering welke werd gehouden op dinsdag 16 juni 2009, zijn de leden op voorstel van het bestuur, akkoord gegaan met bovengenoemde regeling. 
 
Niet alle taken zijn geschikt om op adhoc basis uitgevoerd te worden. De taken die wel in aanmerking zouden kunnen komen, zijn:
 
Kantinewerk:                       bar- of keukendienst
Secretariaat ondersteuning:  scheidsrechter, toezicht, schoonhouden kleedkamers, klaarzetten/opruimen doeltjes/hoekvlaggen, poortdienst enz.
Onderhoudswerk:                schilderen, technische installatie, bouwtechnisch werk, groenonderhoud
 
Voor aanvang van elk seizoen wordt door de vrijwilligerscommissie bij de leden geïnventariseerd, welke taak ze uit willen voeren. De vrijwilligerscommissie inventariseert de keuzes en maakt voor het kantinewerk en secretariaatondersteuning een jaarplanning die aan de betrokkenen zal worden meegedeeld zodat lang van te voren bij deze leden bekend is wanneer zij geacht worden hun taak uit te voeren. Voor de A-junioren geldt dat zij alleen zullen worden ingezet voor ondersteuning van het secretariaat.
De werkzaamheden worden geplant in twee diensten van vier uur, per lid, per verenigingsjaar.
 
De aard en de uitvoering van onderhoudswerk kan in onderling overleg tussen de betrokken coördinator en het lid worden afgesproken.
 
Wij rekenen er op dat je als DRL-lid je medewerking aan dit initiatief zal geven. Je kan je keus ook via deze website kenbaar maken, ga hiervoor naar het keuzenformulier.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je begrip en genomen moeite.

 

Copyright (c) 2020 sv DRL   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid