Cookie beleid sv DRL

De website van sv DRL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Normen en waarden

Normen en Waarden Commissie:

De volgende personen maken deel uit van de Waarden en Normen Commissie van de sportvereniging sv DRL.


Heeft u iets te melden of wilt u ergens op reageren, mail dan naar de Normen & Waarden commissie.
Ons adres is [email protected]  
 

 

BEN JIJ TROTS EEN D.R.L-er TE ZIJN.

LAAT DAT DAN ZIEN.

 

Plezier en Respect in Voetbal

(Normen, waarden en gedragscode zoals die gelden bij de sv DRL)      


INHOUDSOPGAVE

1. Doelstelling van het huishoudelijk reglement Waarden en Normen statuut.

 
2.Onze gedragsregels 
    Ten aanzien van:
   a.      Intimidatie 
   b.      Materiaal gebruik
   c.      De kleedkamers 
   d.      Het gedrag in de kantine    
   e.      Ons sportcomplex 
   f.       Kleding 
  g.      Gedrag op de velden 
   h.     Trainingen en wedstrijden 
   i.       Ouders langs de lijn 
   j.       Vervoer naar uitwedstrijden
   k.      Het betalen van contributie
   l.       Straffen en/of boete 
   m.     Zelfwerkzaamheid
 
3. Commissie Waarden en Normen
   a.      taakstelling
   b.      samenstelling
   c.      werkwijze

1. Doelstelling van het Normen en Waarden statuut.
 
Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van s.v. D.R.L.wil in KNVB -verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal -ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:
 
“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.
 
 
Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.
  
2. ONZE Gedragsregels
 
Regels gelden voor alle leden. Het “normen en waarden statuut” blijft de leidraad van de vereniging. Per afdeling kunnen meerdere regels in overleg met het bestuur worden toegevoegd.
Hieronder volgt het overzicht van de regels, waar alle leden van s.v. D.R.L. zich aan moeten houden!
 
a.Ten aanzien van Intimidatie:
 
 • Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de
waardigheid van vrouwen of mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting -en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden, gewelddadig gedrag.
 
 • Het zal duidelijk zijn dat er geen duidelijke grenzen zijn aan te geven wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Door normale verschillen tussen mensen zijn de omgangsvormen tussen mensen verschillend. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en wij zijn hier als leden van s.v. D.R.L. voor verantwoordelijk.
 
b. Ten aanzien van materiaal gebruik:
  
 • Al het gebruikte materiaal wordt, compleet en in zijn oorspronkelijke staat,na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke afdeling is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.
 
 • De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd. Dat is de taak van de leiders/trainers!
 
c. Ten aanzien van de kleedkamers:
 
Alle onderstaande regels gelden zowel voor trainings- en wedstrijdactiviteiten op het complex van de s.v. D.R.L. als ook op het complex van andere verenigingen bij uitwedstrijden.
 
 • De leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het kleedkamergebruik bij trainingen en wedstrijden. De kleedkamers dienen netjes en schoon achtergelaten te worden. De trainer of leider is tevens de laatste die zowel voor als na de trainingen en wedstrijden de kleedkamer verlaat.
 
 • Het is ten strengste verboden om voetbalschoenen en kleding in de douche -c.q. wasruimte schoon te maken. Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de kleedruimte wordt betreden.
 
 • Controleer bij het verlaten van de kleedkamer altijd op achtergelaten spullen. Deze kunnen op het wedstrijdsecretariaat worden afgegeven.
 
 • Het is niet toegestaan, zowel op ons sportcomplex als bij uitwedstrijden, dat ouders in de kleedkamer komen, bijzondere gevallen als b.v. ernstige blessures uitgezonderd.
 
 • Bij de jongere jeugd leert en helpt de trainer/leider de kinderen zich te verkleden. Het is aan die trainer of leider of hulp van ouders daarbij gewenst is.
 
 • De indeling van de kleedkamers op trainingsavonden wordt voor aanvang van de eerste training aan de trainers/leiders bekend gemaakt en is bekend bij de medewerkers van het secretariaat
 
 • De indeling van de kleedkamers op wedstrijddagen, alsmede bij doordeweekse oefenwedstrijden, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat.
 
 • Kleedkamers mogen pas betrokken worden wanneer de trainer of leider hierbij aanwezig is.
 
 • Het douchen na de wedstrijden/trainingen is verplicht.
 
 • Het gebruik van alcohol houdende drank en roken is verboden.
 
 • Na het gebruik van de kleedkamers zullen deze worden beoordeeld op beschadigingen en ordentelijkheid. Dit gebeurt in eerste instantie door de leider of trainer. Ook wordt een controle uitgevoerd door medewerkers van het wedstrijdsecretariaat. Eventuele onvolkomenheden zullen worden teruggekoppeld aan het betreffende team of teamleden. Eventuele schades of extra kosten zullen zoveel mogelijk op de verantwoordelijken worden verhaald.
 
d. Ten aanzien het gedrag in de kantine:
 
 • Het is in de kantine verboden te roken.
 
 • Het is verboden beneden de 16 jaar alcohol houdende drank te kopen of te nuttigen.
 
 • Leden worden verzocht in de kantine na gebruik de lege flessen etc. aan de bar terug te brengen, vooral op wedstrijddagen. Leden wijzen ook anderen op dit hulpgebaar naar het barpersoneel.
 
 • De aanwijzingen van het barpersoneel dienen te allen tijde teworden opgevolgd.
 
 • Voor het gebruik van de kantine is een specifiek huishoudelijk reglement opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis zich dient te houden.
 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex is verboden buiten de kantine en het (duidelijk herkenbare) terras. Niet-alcoholische dranken mogen buiten het clubhuis en terras genuttigd worden. Voor het nuttigen van drank, alcoholisch en niet-alcoholisch, geldt te allen tijde dat glaswerk (glazen en flessen) uitsluitend toegestaan zijn in de kantine.
 
e. Ten aanzien van ons complex:
 
 • Auto’s, fietsen en brommers dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 
 • Waardevolle bezittingen, alsmede dure kleding en schoenen, dienen zoveel mogelijk thuis gelaten te worden.
 
 • De trainers/leiders dienen waardevolle bezittingen voor aanvang van trainingen en thuiswedstrijden in te nemen en in de daarvoor beschikbare kistjes te deponeren en achter de bar in bewaring te geven.
 
 • Bij uitwedstrijden is het aan te raden de waardevolle bezittingen bij een ouder in bewaring te geven.
 
 • De s.v. D.R.L. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schades of voor diefstal van eigendommen.
 
f. Ten aanzien van kleding:
 
 • Alle elftallen mogen (in principe) spelen in gesponsord tenue. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging!
 
 • Aanschaf van gesponsorde tenues gaat altijd in overleg en uitsluitend met toestemming van het bestuur(en in het bijzonder de sponsorcommissie).
 
 • Spelers zijn zelf verantwoordelijkheid voor de staat waarin hun kleding zich bevindt. Kleding dient bij aanvang van een wedstrijd of training in goede staat en schoon te zijn.
 
g. Ten aanzien van gedrag op en rond de velden:
 
 • Er wordt in en rond het veld geen ongepaste taal gebruikt.
  • Bij spelers wordt hier door de elftalbegeleiding scherp op gelet en zal dit gedrag gecorrigeerd worden. Bij herhaling zal de speler worden bestraft. De strafmaat is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding
  • De “supporters” worden er opmerkzaam gemaakt op hun taalgebruik en wat bij onze vereniging wenselijk is. Dit geldt ook voor bezoekende verenigingen.
  • Leden van onze vereniging moeten elkaar aanspreken op ongepast taalgebruik.
 
 • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen worden door het bestuur extra bestraft met een taakstraf, boete of met een schorsing.
 
 • Scheidsrechters, tegenstanders en medestanders worden NIET uitgescholden en te allen tijde met respect behandeld.
 
 • Tijdens wedstrijden is de dug-out/spelersbank alleen voor wisselspelers, trainer/leider en verzorger. Geblesseerde en geschorste spelers, ouders en of publiek dienen zich achter de afrastering, buiten het speelveld op te houden.
 
 • Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden en trainingen binnen de afrastering van een speelveld te roken.
 
 • Bij het staken van een wedstrijd of het constateren van misstanden of misdragingen wordt op de zelfde dag door een coördinator van de Normen en Waarden commissie of een andere vertegenwoordiger van het bestuur een meldingsformulier Normen en Waarden ingevuld. Spoedig daarna zal het feit door één van de Normen en Waarden commissies (Jeugd of Hoofdbestuur) in behandeling worden genomen.
 
h. Ten aanzien van training en wedstrijden:
 
 • Iedere speler(ster), of hij of zij nu wel of niet tot een selectieteam behoort, dient zoveel als mogelijk te trainen.
 
 • Selectiespelers(sters) zijn verplicht een minimum aantal trainingen bij te wonen, te bepalen door de trainer.
 
 • Selectiespelers(sters) die onvoldoende trainen, kunnen uit de selectie worden verwijderd, zulks ter beoordeling van de trainer.
 
 • Spelers, die weinig komen trainen, zullen in het algemeen eerder in aanmerking komen voor een reservebeurt bij wedstrijden, dan spelers met een goede trainingsopkomst, e.e.a. te bepalen door de trainer.
 
 • Iedere speler behoort op tijd op de training en voor wedstrijden te zijn. De verzamel- en aanvangstijd worden door de trainer/leider bepaald en gecommuniceerd naar de spelers. De tijden zullen daarnaast zoveel mogelijk gepubliceerd worden op de website van s.v. D.R.L.
 
 • Voor trainingen dienen de spelers uiterlijkop het aanvangstijdstip van de training omgekleed op het veld staan.
 
 • Tegen spelers, die te laat voor de training of wedstrijd aanwezig zijn zonder tijdige afmelding, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.
 
 • Wanneer een speler, om welke reden dan ook, niet kan trainen of een wedstrijd kan spelen, dan dient hij zich ruim van tevoren bij zijn leider af te melden.
  • Voor trainingen geldt: 2 uur voor aanvang van de training.
  • Voor wedstrijden geldt: uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan de speeldag
  • Selectiespelers dienen zich af te melden bij hun trainer.
  • Het wegblijven van trainingen en/of wedstrijden zonder correcte afmelding kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
 
 • In geval van plotselinge extreme weersomstandigheden zal het uiterste worden gedaan om alle trainers/leiders en andere direct betrokken tijdig te bereiken
 
 • De trainers/leiders dienen zelf een systeem ( bij voorkeur een z.g. telefoonketting) af te spreken met hun team, opdat een ieder tijdig wordt geïnformeerd.
 
 • Informatie over het wel of niet doorgaan van thuis/uitwedstrijden kan ( indien al niet eerder via teletekst aangegeven) zowel op de website van s.v. D.R.L. , via telefoon nummer 010-4921725 ,alsbij de leiding verkregen worden. Bij met name wedstrijden van pupillenteams, die vroeg spelen en derhalve ook vroeg moeten vertrekken, is het niet altijd tijdig bij het wedstrijdsecretariaat bekend of de wedstrijd al dan niet doorgaat. In deze specifieke gevallen kan het gebeuren, dat zowel de leiding als de spelers pas op het sportpark van        s.v. D.R.L. te horen krijgen dat hun wedstrijd niet doorgaat.
 
i. Ten aanzien van ouders langs de lijn:
 
 • Ouders hebben een belangrijke functie bij het beoefenen van sport door hun kinderen. De kinderen hebben steun en interesse nodig. Dit is wat we van de ouders verwachten, wanneer zij langs de lijn als toeschouwer van het team van hun kind optreden
 
 • Het geven van voetbaltechnische aanwijzingen door ouders, het zich buiten het veld negatief uitlaten over de begeleiding, de speelwijze, de vereniging en/of de prestatie van het kind heeft een negatief effect op het zelfvertrouwen van het kind en doet afbreuk aan het plezier dat een kind zou moeten beleven aan het beoefenen van zijn of haar sport.
 
 • De trainer is aangesteld voor de voetbalopleiding van uw kind en u mag er van uit gaan, dat deze in het belang van het team en het individuele kind handelt.
 
 • Er is absoluut geen discussie mogelijk tussen ouders en begeleiding over de opstelling, reserves, de positie van de speler in het veld en het wisselbeleid. Dit blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de trainer/leider.
 
 • In de regel wordt in de lagere elftallen op gelijke speeltijd gewisseld en in de selectie elftallen op basis van verloop van de wedstrijd.
 
j. Ten aanzien vanvervoer naar uitwedstrijden:
 
 • Bij uitwedstrijden dient elke speler zelf voor vervoer te zorgen, tenzij in specifieke gevallen voor vervoer is gezorgd.
 
 • Bij uitwedstrijden wordt altijd vertrokken vanaf het sportpark van de s.v. D.R.L. In bijzondere omstandigheden kan hier alleen van afgeweken worden, wanneer de leiding van het team hiertoe vooraf toestemming heeft gegeven.
 
k. Ten aanzien van het betalen van contributie:
 
 • Contributie dient betaald te worden voor de op de factuur aangegeven betaaldatum. Bij het uitblijven van betaling wordt éénmalig een schriftelijke aanmaning verstuurd.
 
 • Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie nog steeds niet is voldaan is het mogelijk om per direct uitgesloten te worden van trainingen en wedstrijden en overige activiteiten van s.v. D.R.L. voor een bepaalde duur. Voor spelende leden geldt dat dit betekent dat zij met onmiddellijke ingang hun spelerspas dienen in te leveren bij de secretaris van de s.v. D.R.L. Daarna kan worden overgegaan tot het schorsen voor onbepaalde tijd, wat uiteindelijk royement (na goedkeuring door de Algemeen Ledenvergadering) tot gevolg kan hebben.
 
l. Ten aanzien van straffen en/of boete:
 
 • Behoudens het hierna bepaalde, worden door de K.N.V.B. opgelegde boetes door de ledenadministrateur, na overleg met de wedstrijdsecretaris doorbelast. Individuele boetes worden doorbelast aan het betreffen individu. Teamboetes zullen naar rato worden doorbelast aan iedereen die deel uitmaakte van het team op het moment van het veroorzaken van de boete.
 
                                    m. Ten aanzien van zelf werkzaamheid:
 
 • Zoals opgetekend in ons reglement ‘Verplicht Actieve Leden’ zijn spelende leden ( beperkt tot A-junioren en senioren) verplicht per seizoen minimaal 8uur arbeid te besteden aan werkzaamheden die ten goede komen aan de vereniging. Dit laatste wordt beoordeeld en geadministreerd door de vrijwilligerscommissie.
 
 • Voor leden die niet aan die verplichting voldoen gelden de in het reglement ‘Verplicht Actieve Leden’ genoemde compensatiemaatregelen.
  
3. Normen en Waarden Commissie:
 
a. Taakstelling
De Normen en Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die het Normen en Waarden statuut beheert, een (pro-)actieve aanpak voert ten aanzien van gedrag binnen onze vereniging en na onderzoek misdragingen mag sanctioneren. Onze jeugdafdeling beschikt ook over een eigen Normen en Waarden Commissie, die zoveel mogelijk de zaken binnen de jeugd zal afhandelen.
 
b. Samenstelling
De Normen en Waarden Commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 2 tot 4 leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:
- jeugd;
- senioren;
- technische staf;
- maximaal 1 bestuurslid.
 
De leden worden benoemd door het bestuur. De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.
 
c. Werkwijze
Het bestuur is krachtens de artikelen van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd de artikelen van de statuten.
 
Sancties kunnen bestaan uit:
 
1. Berisping
2. Uitsluiting van wedstrijden
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
4. Royement
 
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.
Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve eindoordeel.Het bestuur kan het opleggen van sancties overdragen aan de Normen en Waarden commissie.

Alcoholbeleid

Onderstaande betreft een artikel Ordemaatregel van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.

Een vereniging is vanaf heden niet meer verplicht te beschikken over een gemeentelijke vergunning voor een aan de kantine grenzend terras.
Wanneer een club van de gemeente een vergunning heeft voor een aan de kantine grenzend, afgebakend terras (dit is bij DRL het opgehoogd gebied rond de kantine, dat afgebakend is door de houten omheining), dan is het op die specifieke grens toegestaan van verkoop en nuttiging van alcohol. Mits deze alcoholische dranken zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
Het is uit het oogpunt van veiligheid nog steeds verboden non-alcoholische dranken en alcoholische dranken in glas buiten de kantine te nuttigen. Op het aangrenzende terras is dit dus ook niet toegestaan. Tevens is het nog steeds niet toegestaan om alcohol (zowel in glas, plastic als kunststof) ergens anders dan op het afgebakende terras grenzend aan de kantine te nuttigen.

Het verzoek van het bestuur aan de leden en de bezoekers van ons complex om bovenstaande regel na te leven en bij het niet naleven de persoon hierop aan te spreken.
 
Misschien ten overvloede: deze regel geldt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus niet alleen wanneer het eerst elftal thuis speelt!

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!