Cookie beleid sv DRL

De website van sv DRL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersplan

Vrijwilligersplan

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging s.v. D.R.L.

 

Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt sterk terug en door teruglopende inkomsten moeten we steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap van onze vereniging met als doel, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging.
 
Op wie heeft dit plan betrekking?
Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:
 • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (O19 t/m O6);
 • Op donateurs, ereleden, werkende en rustende leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing;
 • Ieder actief lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (O19 t/m O6) vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of een of meerdere vrijwilligerstaken;
 • Aan het begin van het seizoen zal een vrijwilligersbijdrage van € 50,- in rekening worden gebracht, die na uitvoering van de vrijwilligerstaken weer ten gunste komt van het lid;
 • Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak vervullen. Uitzondering hierop vormt de kantinedienst. Voor de ochtend kantinedienst (van 08:00 uur – 12:00 uur) geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en voor de middag kantinedienst (12:00 uur – 16:00 uur / 16:00 uur – 19:30 uur) geldt een minimum leeftijd van 18 jaar;
 • Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen, maar hun ouder(s) of verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vrijwilligerstaak binnen de vereniging;
 • Gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, worden voor 2e kind belast met een halve vrijwilligerstaak en voor het 3e of meer kinderen vervalt de vrijwilligerstaak. De verschuldigde vrijwilligersbijdrage voor gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, zal voor het 2e kind worden gehalveerd en voor het 3e kind vervallen.
Welke bijdrage verwacht s.v. D.R.L. van de vrijwilliger?
 • s.v. D.R.L. maakt onderscheid tussen functies en taken:
 • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdleider etc.);
 • Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn
 • Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.
 • Voor de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden aan het begin van het seizoen aan te geven voor welke taken hij/zij wil worden ingeschreven en welke data hij / zij de werkzaamheden beslist niet uit kan voeren. Indien de vrijwilliger géén keuze maakt in de taken die hij / zij wil uitvoeren, zal de vrijwilligerscommissie de vrijwilliger indelen. Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak / -functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak /-functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid.
 • De vrijwilligerscommissie zal vervolgens een planning opstellen.
 • Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 3 dagdelen aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren. Een dagdeel omvat 4 uur aan activiteit. Per vrijwilligerstaak zal worden aangegeven hoeveel dagdelen het bevat.
Spelregels
 • De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 50,- per seizoen. Voorafgaand aan het seizoen wordt een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht bij alle actieve leden, waarop het beleid van toepassing is. Na het volbrengen van de volledige vrijwilligerstaken, wordt de vrijwilligersbijdrage terugbetaald aan het betreffende lid of in mindering gebracht op de vrijwilligersbijdrage voor het volgende seizoen. Het lid kan aangeven wat zijn voorkeur is. De terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage zal aan het einde van iedere maand plaatsvinden;
 • Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht;
 • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 augustus tot 31 juli van ieder jaar. Binnen deze periode moeten 3 dagdelen aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd. Over deze periode wordt de vrijwilligersbijdrage afgerekend;
 • Het inroosteren van een functie of taak moet altijd plaatsvinden in overleg met de vrijwilligerscommissie. De commissie bepaalt of een taak of functie voldoende is om in aanmerking te komen voor de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk;
 • Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen.
 • Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist de vrijwilligerscommissie wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting;
 • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan de betreffende commissie kenbaar maken. De betreffende commissie is bevoegd hier een besluit in te nemen;
 • Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichtte taak valt, zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;
 • Bij het 2 x toe niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal de vrijwilligerststaken komen te vervallen en kan er geen restitutie worden verkregen op de vrijwilligersbijdrage.
 • De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder / verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk;
 • Geïnde gelden worden voor gerelateerde doelen binnen de vereniging aangewend.
 • Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersbeleid en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, bij te stellen.
 • De vrijwilligerscommissie zal uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid.
 • Bij onduidelijkheden is het besluit van het hoofdbestuur bindend.
Tot slot
Veel vrijwilligers binnen s.v. D.R.L. zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden.
Namens het bestuur van s.v. D.R.L.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!